STATUT
OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwie Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się również na szczegółowych regulaminach zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

§ 4

Stowarzyszenie może używać własnej pieczęci z nazwą i symbolami Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań badawczych i popularyzatorskich w zakresie szeroko pojmowanej genealogii,
 2. wspieranie osób fizycznych  i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania określone w punkcie poprzedzającym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. działalność naukową i wydawniczą, w szczególności poprzez publikację poradników, wyników badań genealogicznych, bibliografii, źródeł oraz ich inwentarzy,
 2. organizowanie konferencji, odczytów oraz sesji poświęconych genealogii,
 3. prowadzenie archiwum, zawierającego dane na temat historii poszczególnych rodzin,
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 5. doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 6. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie poszukiwań genealogicznych,
 7. utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze w kraju i  zagranicą,    
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 9

1. Celem realizacji swych statutowych zadań Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie posiadają osobowości prawnej.

§ 10

Realizując powyższe zadania Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział  II

Członkowie  Stowarzyszenia

§ 11

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. interesuje się genealogią i prowadzi w tym zakresie poszukiwania archiwalne oraz
 2. złoży deklarację członkowską wraz z pisemną opinią wprowadzającą przynajmniej jednego z członków Stowarzyszenia.

§ 13

Deklarację członkowską wraz z opinią, o której mowa w § 12, kandydat na członka zwyczajnego składa na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 15

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie na piśmie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.                

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 16

Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu jego celów, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

§ 17

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
 5. regularnie opłacać składki,

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń,
  które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 18

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 17 ust. 2 pkt. b – f.

§ 19

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:          

                  a)  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

 • za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3.   śmierć członka.

§ 20

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział  III

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – z zastrzeżeniem § 27 – co najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu, co najmniej ¼ członków, Koła, o którym mowa w Rozdziale IV lub większości członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

4. W drugim terminie Walnego Zgromadzenia – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin – § 24 ust. 3 nie obowiązuje.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian Statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 25

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3 – letnią kadencje.

2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie konstytuuje się przez wybranie ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

    a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

    b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

    c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

    d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich innych, niż majątkowe sprawach, uprawniony jest Prezes lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprezes. W sprawach nie cierpiących zwłoki prawo to ma również Sekretarz z upoważnienia Prezesa.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z podaniem porządku dziennego co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 27

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie konstytuuje się przez wybranie ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawdzenie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 29

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt. 3 i 4
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział  IV

Koła

§ 30

Członkowie Stowarzyszenia o szczególnie zbieżnych zainteresowaniach genealogicznych, w szczególności badający dzieje tej samej rodziny lub rodzin, jak również pochodzący od określonej grupy osób, mogą zrzeszać się w Kołach.

§ 31

1. Koło może zostać utworzone przez minimum 3 członków Stowarzyszenia, którzy uchwalają regulamin Koła i wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Koła.

2. Przewodniczący Koła w ciągu 14 dni od dnia swojego wyboru powiadamia Zarząd o powstaniu Koła wraz z przedłożeniem regulaminu Koła.

3. Regulamin Koła określa organizację wewnętrzną Koła, w szczególności władze Koła oraz zakres ich kompetencji.

4. Najwyższą władzą Koła jest ogólne zebranie członków Koła.

Rozdział  V

Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje za składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie ze Skarbnikiem.

§ 33

1. Wysokość składek i częstotliwość ich uiszczania określa Zarząd w drodze uchwały, biorąc pod uwagę realizację celów Stowarzyszenia jak i możliwości jego członków.

2. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.                                                              

Rozdział  VI

Likwidacja Stowarzyszenia

§ 34

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, powierzy się 3 – osobowej Komisji Likwidacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział  VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 35

Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski na zasadach określonych w § 24 ust. 2 w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 36

1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ⅔ członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu grupa licząca co najmniej 10 członków Stowarzyszenia składa Zarządowi, który na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia poddaje go pod głosowanie. 

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem moją zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.