Jak to się zaczęło…

Powstanie

Działo się w mieście Ostrowie Wielkopolskim, dnia 27 sierpnia Roku Pańskiego 2005, o godzinie 16.00  w kawiarni „Caffe Klimaty” przy ul. Wiosny Ludów  stawili się Maciej Kowalczyk, Jacek Malkowski i Marian F. Nowak w towarzystwie miłośników genealogii i oświadczyli, że aby w południowej Wielkopolsce cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką zakrytych wydobyć popiołów, należy powołać stowarzyszenie i nadać mu nazwę Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.

Czas był ku temu szczególny… 

2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 odszedł do Domu Ojca nasz umiłowany Rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II. Rok 2005 był więc rokiem refleksji i zadumy nad własną historią, samym sobą a także przyszłością Polski i Polaków, przyszłością naszych Rodzin. To również sięgnięcie do naszych korzeni, do naszych przodków w myśl powiedzenia: „Siła drzewa tkwi w jego korzeniach”. Zebranie osób zainteresowanych genealogią nie było w Ostrowie zadaniem trudnym. Jak pisze Jacek Malkowski w artykule zamieszczonym we wrześniu 2005 roku w „Naszym Rynku”: ”(…) okazało się, że wiele osób interesuje się dziejami własnej rodziny i prowadzi w tym zakresie poszukiwania archiwalne (…). Od pewnego czasu daje się zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowań własnymi dziejami i związane z tym powstawanie towarzystw i organizacji genealogicznych. Ma to szczególne znaczenie. Świadomość tego, skąd idziemy, jakie mamy korzenie wyzwala pozytywne wartości. Z jednej strony zainteresowanie własnymi dziejami pozwala wydobyć z mroków niepamięci postacie przodków i umiejscowić je w dziejach naszego kraju, z drugiej wzmaga lokalny patriotyzm i pobudza do zainteresowań nad historią swojego regionu, a więc w szczególności tego, co stanowi istotny wkład lokalnego obszaru do dziejów ogólnonarodowych”.

Okazało się, że genealogia ma także inną zaletę – zbliża ludzi i nie zna granic. Już podczas pierwszego spotkania okazało się, że niektóre osoby są ze sobą spokrewnione. Mimo iż wśród obecnych na spotkaniu byli przedstawiciele różnych grup zawodowych i wiekowych, połączyło ich jedno – wspólna pasja w poznawaniu własnej historii i dążenie do zachowania dla potomnych tego, co można jeszcze uratować. Domowe archiwa zawierają wiele cennych pamiątek i dokumentów, które warto opisać. Poszukiwania genealogiczne są bardzo intrygującym i czasochłonnym zajęciem i nigdy nie można przewidzieć, jak daleko dotrze się w swoich badaniach.

Na spotkaniu ustalono kierunki prac i przygotowań do założenia pierwszego w południowej Wielkopolsce stowarzyszenia genealogicznego, mającego na celu rozwijanie  i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań badawczych i popularyzatorskich w zakresie szeroko pojmowanej genealogii, jak również wspieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Cele te stowarzyszenie zamierza realizować  poprzez wymianę doświadczeń, udzielanie wskazówek metodycznych, pomoc w dotarciu do odpowiednich źródeł oraz wspólne podejmowanie akcji o szerszym zasięgu. Może to być sporządzanie indeksu ksiąg metrykalnych, nagrobków cmentarnych i innych danych genealogicznych. Siedzibą Stowarzyszenia byłoby miasto Ostrów Wielkopolski – lokum – Biblioteka Publiczna przy ul. Wolności 2. Postanowiono, że Zebranie Założycielskie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się 18 września 2005 roku w kawiarni „Caffe Klimaty” przy ul. Wiosny Ludów o godz. 16.00.

1. Zebranie Założycielskie 

Było to czysto techniczne spotkanie. Uczestniczyli w nim: Wiesława Woźniak – Bargiel, Katarzyna Bielawska, Józefa Dolata, Zbysław Jeżewski, Maciej Kowalczyk, Barbara Kowalska, Irena M. Lis, Jacek Malkowski, Zbigniew Marcinkowski, Marian F. Nowak, Henryk Przerwa, Maria B. Przerwa, Roman Polerowicz, Maria Buchwald – Rogalka, oraz Hanna Tarasewicz. Podjęli oni jednogłośnie uchwałę (Uchwała nr 1), w której czytamy m.in.: „Osoby zgromadzone w Caffe Klimaty przy ul. Wiosny Ludów 2A w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 18.09.2005 roku postanawiają założyć stowarzyszenie pn. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne (OTG) w Ostrowie Wielkopolskim z tymczasową siedzibą w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego przy ul. Wolności 2”. Zebrani zaaprobowali przedstawiony projekt działalności Stowarzyszenia, uchwalono statut Stowarzyszenia (Uchwała nr 2), a także dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Maciej Kowalczyk, Jacek Malkowski i Marian F. Nowak (Uchwała nr 3). Zebranie zobowiązało Komitet Założycielski do dokonania rejestracji Ostrowskiego Stowarzyszenia Genealogicznego we właściwym sądzie rejestrowym, a następnie przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków w trybie i terminie przewidzianym w Statucie.

„Badacze i miłośnicy genealogii, nauki badającej stosunki pokrewieństwa między ludźmi, pochodzenie i dzieje rodzin, jak również grup społecznych, zawiązali w Ostrowie stowarzyszenie, które będzie zrzeszać osoby interesujące się tą problematyką” – tak relacjonowała „Gazeta Ostrowska” z 28 września 2005 rok.

2. Walne Zgromadzenie Członków 

Odbyło się w dniu 18 listopada 2005 roku w Ostrowie Wielkopolskim, ponownie w lokalu „Caffe Klimaty”. Reprezentujący Komitet Założycielski Maciej Kowalczyk scharakteryzował procedurę rejestracji Towarzystwa w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedstawił stosowne dokumenty. Rejestracji Stowarzyszenia – sygnatura sprawy: PO.XXII NS-REJ.KRS/91132/5/520 – dokonano w dniu 20.10.2005 roku pod numerem KRS: 0000243684. Na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano wyboru: Zarządu Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, w skład którego weszli: Maciej Kowalczyk, Irena M. Lis, Jacek Malkowski i Marian F. Nowak oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Zbysław Jeżewski, Zbigniew Marcinkowski oraz Maria B. Przerwa. Ponadto 8 kandydatów na członków OTG dokonało autoprezentacji. Zebrani zatwierdzili wzór logo Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego – wg projektu Jacka Malkowskiego, dopracowanego komputerowo przez inż. informatyka Marcina Nowaka. Ustalono program działalności Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na koniec roku 2005 i pierwsze półrocze 2006 roku. W działalności w 2006 r. postanowiono, że główny nacisk zostanie położony na popularyzację Towarzystwa w środowisku lokalnym, prezentację genealogii rodzin członków, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz pomoc metodyczną i merytoryczną w prowadzeniu kwerend. Zebrania Towarzystwa będą odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące. Marian F. Nowak przedstawił również potrzebę założenia Kroniki Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i do czasu powołania Zespołu Kronikarskiego – zadeklarował chęć jej założenia i prowadzenia. 

Na pierwszym po wyborze posiedzeniu w dniu 18.11.2005 roku Zarząd Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego ukonstytuował się w następującym składzie: Maciej Kowalczyk – prezes, Jacek Malkowski – wiceprezes, Marian F. Nowak – sekretarz, Irena M. Lis – skarbnik. Komisja Rewizyjna, na pierwszym po wyborze posiedzeniu w dniu 18.11.2005 r. ukonstytuowała się w następującym składzie: Zbysław Jeżewski – przewodniczący, Zbigniew Marcinkowski – wiceprzewodniczący, Maria B. Przerwa – członek. Relację z zebrania zamieścił Jacek Malkowski w stałej rubryce Towarzystwa, w bezpłatnym czasopiśmie lokalnym „Nasz Rynek”.

Na podstawie: Marian F. Nowak, Kronika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, [w:] „Rocznik OTG” t. I/2006, s. 123–125.