9 marca 2023 roku o godzinie  17.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 odbyło się zebranie sprawozdawcze Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. To półmetek działalności obecnych władz OTG. W skład Zarządu OTG wchodzą: Marian F. Nowak – prezes, Jan Przybylski – wiceprezes, Magdalena Bartkowiak-Strzelecka – sekretarz i Magdalena Niedziela – skarbnik Towarzystwa; Komisję Rewizyjną tworzą: Zbigniew Marcinkowski – przewodniczący, Ryszard Boślak – zastępca przewodniczącego i Henryk Przerwa – członek Komisji. Władze OTG wybierane są na 3-letnią kadencję i zgodne ze statutem Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku powinno odbyć się Walne Zgromadzenie Członków.  Tak też się stało na początku bieżącego roku – podsumowano działalność Zarządu OTG w 2022 roku.

Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłych w 2022 roku członków Towarzystwa : Władysławę Marczewską i Stanisława Jarczyńskiego. Przy aprobacie  członków OTG zebranie poprowadził obecny prezes OTG Marian Franciszek Nowak, a zebranie protokołowała sekretarz Zarządu – Magdalena Bartkowiak-Strzelecka. Z kworum zebrania nie było problemu, zatem zatwierdzono jego porządek i przystąpiono do jego realizacji.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes OTG Marian F. Nowak, który podkreślił, że całość przedsięwzięć  OTG realizowanych w 2022 roku zostało zaprezentowanych w ostatnim, siedemnastym numerze  Rocznika OTG”. Zaprezentował też  Kalendarium fotograficzne przedsięwzięć  Towarzystwa Genealogicznego, oparte w większości na zdjęciach Stefana Kucharskiego, który od lat dokumentuje przedsięwzięcia OTG w ujęciu fotograficznym. To kalendarium zostanie w najbliższym czasie zaprezentowane na stronie Internetowej OTG. Prezes Stowarzyszenia podał, że obecnie OTG liczy 65 członków, w tym 3 członków honorowych (uwzględniono już w bieżącej informacji nadanie członkostwa honorowego Stefanowi Kucharskiemu). W 2022 roku przyjęto do OTG pięciu członków: Włodzimierza Grabowskiego, Barbarę Molską, Andrzeja Mielcarka, Justynę Żurawicz i Małgorzatę Dudek, a w pierwszym kwartale b.r. Marię Maciejewską i Bernarda Augustyniaka. Zaświadczenie członkowskie odebrała Maria Maciejewska. W swoim wystąpieniu  

Za duże zaangażowanie w realizację przedsięwzięć OTG w 2022 roku oraz wsparcie przy realizacji planów i zadań, także wydawniczych, prezes OTG podziękował członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Grażynie Karolak podziękował za przygotowanie wspaniałej imprezy grillowej w Antoninie oraz drugiej części „Przepisów naszych przodków”, Spotkanie opłatkowe i duże zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia. Dr Donacie Dominik-Stawickiej i Justynie Żurawicz podziękował za przygotowanie ciekawej wystawy „Ostrowskie zabytki piórem i obiektywem”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Szczególne, osobiste słowa podziękowania skierował do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Marcinkowskiego za wsparcie organizacyjne naszych przedsięwzięć, dziękując także za wsparcie pozostałym członkom Komisji. W sprawozdaniu merytorycznym został wyróżniony także Grzegorz Kubiak za przeprowadzenie szkolenia genealogicznego z internetowych poszukiwań przodków, członkowie Zarządu: Magdalena Bartkowiak-Strzelecka i Jan Przybylski za wsparcie w każdej sytuacji i potrzebie, a szczególne podziękowania zostały skierowane do skarbnik OTG – Magdaleny Niedzieli – za sprawne i terminowe rozliczenie finansów Towarzystwa za 2021 i częściowo 2022 rok. Podziękowano także Jackowi Ryczkiewiczowi za stworzenie nowej strony OTG (otg-ostrowwlkp.pl) oraz Stefanowi Kucharskiemu za dokumentalistykę fotograficzną przedsięwzięć OTG. Prezes OTG podziękował także wszystkim tym, których nie wymienił, a którzy pomagali Zarządowi w działaniu w 2022 roku. Najbardziej oddani i zaangażowani w działalność OTG otrzymali czekoladowe upominki i po kwiatku.

W ramach działalności wydawniczej w 2022 roku wydano rekordowy – prawie pięciuset stronicowy XVII numer „Rocznika OTG”. W skład zespołu redakcyjnego tegoż numeru Rocznika weszli: Marian F. Nowak (red. naczelny), dr Józef Pietrzak, Jacek Malkowski, Edmund Radziszewski, Grażyna Karolak i Andrzej Leraczyk.

Poinformowano także, że działa od 2022 roku strona internetowa OTG: https://otg-ostrowwlkp.pl/ oraz dzięki staraniom sekretarz Stowarzyszenia – jesteśmy już też na Facebooku – https://www.facebook.com/profile.php?id=100089918833278

Lada dzień ukażą się na stronie OTG „Roczniki” od nr 1 do ostatniego – siedemnastego oraz fotograficzne kalendarium roku 2022.  Prezes OTG podziękował DARCZYŃCOM, którzy nas wspierają, oraz instytucjom i władzom Miasta i Powiatu Ostrowskiego, Funduszowi Grantowemu Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego i osobom zarządzającym Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie możemy się spotykać.

———————————————

Rok 2023 – to rok, w którym kończymy 18 lat – „wchodzimy w dorosłość’ – i wszyscy nas już „na poważnie” zaczynają traktować. To dobry znak, ale i nowe wyzwanie. Świętować 18-tkę OTG zamierza 15 września  w Lewkowie – w ramach otwarcia wystawy drzew genealogicznych. Na koniec wystąpienia prezes złożył życzenia członkom i sympatykom OTG:

Życzę Państwu i sobie, by nasze plany ziściły się i by starczyło sił do dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia w każdym wymiarze. Bo siła tkwi w Was, Szanowni Państwo – w członkach naszego Towarzystwa. Życzę wszystkiego co piękne, co buduje nas wewnętrznie, życzę siły działania na dalsze lata.

Sprawozdanie finansowe OTG za 2022 rok przedstawiła Magdalena Niedziela – członek Zarządu – skarbnik OTG. Powiedziała m.in., że:

Podstawowymi środkami finansowymi dla stowarzyszenia w 2022 roku były składki członkowskie. Innym źródłem przychodu dla stowarzyszenia w 2022 roku były darowizny oraz dotacje. W 2022 roku OTG pozyskało trzy  dotacje: z Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, z Powiatu Ostrowskiego oraz z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.  Środki te zostały przeznaczone na wydanie siedemnastego numeru Rocznika, publikację „Przepisy naszych przodków cz. 2” oraz wystawę „Ostrowskie zabytki piórem i obiektywem”. Wszystkie środki pozyskane zostały w stosownym czasie rozliczone, a  sprawozdania zostały przyjęte przez stosowne instytucje/organy samorządowe/Stowarzyszenia. Stałą kategorią wydatków Towarzystwa są koszty związane z bieżącą działalnością. Nasuwa się tu też propozycja zmiany wielkości składki członkowskiej, nie zmienianej od 18 lat, co byłoby wskazane w dalszej działalności OTG. Jeżeli nasza działalność zwiększa swoją aktywność, oferując swoim członkom nowe, ciekawe przedsięwzięcia, to idą za tym także większe koszty finansowe, którym musimy sprostać. 

Podsumowując 2022 rok stwierdzić należy, że finansowo mamy się dobrze! Na ten stan rzeczy miała wpływ długoletnia praca władz Stowarzyszenia i wsparcie jego członków, ale także osób niezrzeszonych, poprzez m.in. darowizny, systematyczne płacenie składek członkowskich. To też starania Zarządu OTG we współpracy z Komisja Rewizyjną OTG o pozyskanie dla Towarzystwa dodatkowych środków  finansowych.

W sprawozdaniu wymieniono także kwoty przychodów i wydatków OTG w 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej długoletni przewodniczący – Zbigniew Marcinkowski. Podkreślił m. in., że:

– Zarząd OTG prowadził prawidłową dokumentację rozliczeniowo-finansową w 2022 roku, a  cały ciężar księgowości Stowarzyszenia opierał się na działaniach członka Zarządu – Skarbnika OTG – Magdaleny Niedzieli.

– Faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe są opisane i opieczętowane. Dokumenty zatwierdzane były przez prezesa OTG.

– W 2022 roku prowadzono pełną rachunkowość elektroniczną.

– Składki członkowskie w 2022 roku były płacone na bieżąco, choć nie wszystkim udało się tego dokonać w terminie. Za lata 2020-2022 w opłatach składek członkowskich zalegają dwie osoby.

– Komisja nie wniosła zastrzeżeń co do prawidłowości prowadzenia polityki rachunkowo – finansowej OTG.

– Komisja zaproponowała udzielenie ABSOLUTORIUM Zarządowi OTG – wg przygotowanego projektu Uchwały. Po przegłosowaniu, Zarząd OTG otrzymała absolutorium za 2022 rok.

– Komisja Rewizyjna poparła również Wniosek Zarządu OTG o zwiększenie składki członkowskiej od 2024 roku do kwoty 40 zł/rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwały nr 1, udzielającej Zarządowi ABSOLUTORIUM ZA 2022 ROK. Zebranie przyjęło zaproponowaną uchwałę jednogłośnie. W podobny sposób przyjęto Uchwałę nr 2 (wniosek Zarządu) o podniesieniu od 1 stycznia 2024 roku wysokości składki członkowskiej do kwoty 40 zł za rok. Należy podkreślić, że składka dotychczasowa wynosiła 30 zł i nie była podnoszona od czasu powstania Stowarzyszenia.

Na wniosek Zarządu OTG jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 3 o nadaniu Honorowego Członkostwa OTG dla Stefana Kucharskiego. Podjęcie Uchwały zostało zwieńczone wielkimi brawami dla wyróżnionego, po czym nastąpiło wręczenie wyróżnionemu stosownego Zaświadczenia i kwiatów. Słów kilka uzasadnienia (Zarządu OTG):

§ 16 Statutu:

Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu jego celów, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

UZASADNIENIE:

Stefan Kucharski związany jest z OTG od 2008 roku. To sprawdzony Przyjaciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, który tytuł ten otrzymał jako pierwszy – w 2020 roku. Dokumentuje fotograficznie zdecydowaną większość naszej działalności. To też prelegent wielu szkoleń i warsztatów genealogicznych, szczególnie tych, dotyczących fotografii. Kierownik projektu płyty DVD „Jan Paweł II bliżej nas…”. Współautor publikacji „10 lat OTG” i płyty OTG „Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego od XVI-XVIII wieku”, poświęconej inwentarzom dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z lat 1505-1792, wraz z indeksem miejscowości. Jest również stałym członkiem zespołu organizacyjnego OTG, w skład którego wchodzą władze OTG oraz Grażyna Karolak. Jego dokumentowanie fotograficzne przedsięwzięć OTG pozwoliło pokazać w publikacji w 2020 roku cały wachlarz działalności Stowarzyszenia w okresie jego 15-lecia. Jest profesjonalny w działaniu, bezinteresowny w pomocy innym, zwłaszcza członkom OTG.

Jego zaangażowanie i zainteresowanie sprawami naszego Stowarzyszenia pretenduje Go do tytułu „HONOROWEGO CZŁONKA OTG”. Będzie nas godnie reprezentował, jak to czynił dotychczas, będąc osobą niezrzeszoną. 

Po części sprawozdawczej, sekretarz Towarzystwa Magdalena Bartkowiak-Strzelecka zaprezentowany przyjęty przez Zarząd OTG „Plan przedsięwzięć OTG na 2023 rok”. Znajduje się on na stronie internetowej OTG a także otrzymali je w formie elektronicznej i pocztą członkowie Stowarzyszenia. Zachęciła także do odwiedzenia strony internetowej i Facebook-owej OTG.

Na zakończenie części oficjalnej – sprawozdawczo-organizacyjnej – kurator wystawy Grażyna Karolak omówiła zasady przygotowania do prezentacji rodzinnych drzew genealogicznych. Wernisaż wystawy odbędzie się w Lewkowie 15 września b. r.

Tuż przed przerwą kawową, Jarosław Pustkowski złożył wszystkim Paniom – od męskiej części Towarzystwa – najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Panowie wręczyli Paniom róże, wykonano pamiątkową fotografię i rozpoczęły się rozmowy kuluarowe, czyli część okolicznościowa.

W trzeciej część spotkania członek OTG Pani Józefa Dolata zaprosiła nas w podróż dookoła świata. Opowiedziała o swojej ostatniej podróży, którą odbyła na jesieni 2022 roku.

Zatem króciutka relacja opatrzona ciekawymi zdjęciami z podróży (w załączeniu tylko symbolicznie):

Wycieczka  zorganizowana została przez niemieckie biuro podróży Berge&Meer. Koszt 5300 EURO. Cena obejmowała: 28 września 2022 roku – przejazd Intercity z dowolnego miejsca Niemiec na lotnisko we Frankfurcie n. Menem, lot do Vancouver, transfer z lotniska do hotelu, dwa noclegi + śniadania w hotelu Century Plaza,  30 września – objazd Vancouver  i transfer na statek, rejs, 29 października 2022 r. – objazd Sydney, transfer do hotelu Mercure Wynyard w Sydney, dwa noclegi ze śniadaniami, transfer na lotnisko w Sydney, przelot do Frankfurtu n. Menem, przejazd pociągiem do miejsca zamieszkania.

Załączone (wybrane- symboliczne) zdjęcia:

  1. Mapa podróży: linią przerywaną zaznaczony jest lot samolotem (12godzin) z Frankfurtu nad Menem do Vancouver  na zachodnim wybrzeżu Kanady, linią ciągłą trasa przepływu statku i znowu linią przerywaną lot z Sydney do Dohy w Katarze (14 godzin) i po trzygodzinnej przerwie dalszy lot do Frankfurtu;
  2. Amerykański statek wycieczkowy Ovation of the Seas pod banderą Nassau, 16 pokładów, ponad 4000 pasażerów, ponad 1000 osób obsługi; Rejs przez Pacyfik rozpoczął się w Vancouver 30.09.2022, a skończył 29.10.2022 roku w Sydney. Statek zatrzymał się w Seattle (USA), na Hawajach – wyspa Maui (2doby) i wyspa O’ahu z Honolulu, Mo’orea (2 doby) i Tahiti w archipelagu Polinezji Francuskiej, Nowa Zelandi – 3 porty: Napier, Wellington i Picton; Podczas rejsu przekraczaliśmy zwrotnik Raka, równik, zwrotnik Koziorożca, oraz linię zmiany daty.
  3. Pamiątkowe zdjęcie z misiem Koalą w Australii.

Prelekcja połączona została z prezentacją pięknych fotografii z podróży, a członkom i sympatykom OTG nie pozostało nic innego, jak odbyć tę podróż „palcem po mapie”, lub samemu odbyć podobną podróż, bo prezentacja była bardzo ciekawa i zachęcająca do podobnej aktywności poznania świata. Kolejny plan podróży Pani Józefy Dolaty to – MEKSYK!

Zebranie z częścią artystyczną trwał 3 godziny i nie był to z pewnością czas stracony. Niektórzy z jej uczestników zdążyli jeszcze na godz. 20.30 do ARENY OSTRÓW na koncert Piaska (Andrzeja Piasecznego).

Załączone zdjęcia wykonali:

Stefan Kucharski – 33

Ryszard Boślak – 6

Podobne wpisy